ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝ.Α.Δ.Ε.)
Έδρα Πάτρα - Αγίας Παρασκευής 1, 26331 ΠΑΤΡΑ
Δ/νση Επικοινωνίας: Ακαδημίας 28 10671 Αθήνα
T +30.210.339.2500, F +30.210.339.2318
info@inade.gr , www.inade.gr 

 

Institute of Development of Western Greece (IN.A.D.E.)
Chair: City of Patras
Communication: Academias 28-10671 Athens Greece
T +30.210.339.2500, F +30.210.339.2318
info@inade.gr , www.inade.gr 

 


Επικοινωνία