Περιγραφή του Ινστιτούτου 

 

 

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝ.Α.Δ.Ε) αποτελεί προϊόν συλλογικής και συντονισμένης προσπάθειας καταξιωμένων μελών του κοινωνικού ιστού της Δυτικής Ελλάδας (κυρίως Νομοί Αχαιας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας και Ιόνια Νησιά).
Μέσα από την δημιουργία, κατ’ αρχήν, ενός πλαισίου ανάλυσης, με την οργάνωση δημοσίων συζητήσεων και συναφών εκδηλώσεων ενημέρωσης, στοχεύει στην επεξεργασία και μελέτη οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων που απασχολούν τον πολίτη και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
Απώτερος στόχος του ΙΝ.Α.Δ.Ε. είναι η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών, μέσω της ανάπτυξης μιας υγιούς και βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού επιπέδου.
Δύο βασικές παράμετροι χαρακτηρίζουν το Ινστιτούτο. Η Ευρωπαϊκή, η οποία οδηγεί στην προώθηση των σχέσεων με την Ενωμένη Ευρώπη και στην επεξεργασία των ιδεωδών της. Η Τεχνολογική, που συνεπάγεται την προαγωγή και αξιοποίηση της υψηλής τεχνολογίας και την συμμετοχή μας στην λεγόμενη κοινωνία των πληροφοριών.
Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει και ενεργοποιήσει την κοινωνία των πολιτών, τους αρμόδιους φορείς και την πολιτεία για να αναζητήσουν σύγχρονες λύσεις στα προβλήματα και νέα μοντέλα ανάπτυξης,
Το ΙΝ.Α.Δ.Ε. απέχει από κάθε μορφή και δράση πολιτικοποίησης ή κομματικοποίησης των ζητημάτων που επεξεργάζεται, γι’ αυτό καλεί στις τάξεις του κάθε υπεύθυνο πολίτη με ανοικτούς ορίζοντες σκέψης.
Για να επιτύχει το ΙΝ.Α.Δ.Ε. τους στόχους του, καθιερώνεται ως πάγια αντίληψη η διαρκής επαφή και συνεργασία του με τους πολίτες και τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της κοινωνίας.

Σκοπός

 1. Η έρευνα, μελέτη και διατύπωση προτάσεων για την επίλυση των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας των πολιτών, των αρμόδιων φορέων και της Πολιτείας.
 2. Η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών, η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και η ανύψωση του πολιτισμικού και εκπαιδευτικού επιπέδου.
 3. Η έρευνα, μελέτη και διατύπωση προτάσεων σχετικά με νέους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης για την οικονομική αναδιάρθρωση, την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα σε όλα τα οικονομικά πεδία και επίπεδα.
 4. Η προαγωγή και αξιοποίηση της υψηλής τεχνολογίας, της λεγομένης Κοινωνίας των Πληροφοριών, στην οικονομία και την εκπαίδευση.
 5. Η επεξεργασία των ιδεωδών της Ενωμένης Ευρώπης, η εκλαΐκευση και η διάδοση τους. Η προσπάθεια σύγκλισης της περιοχής με την Ευρώπη σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό.
 6. Η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με οργανισμούς ή οργανώσεις, με άλλους συλλόγους, με ενώσεις ή συνδέσμους ή ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες και γενικά με κάθε καταξιωμένο φορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Διεθνή Κοινότητα.
 7. Η ενεργοποίηση των πολιτών στα κοινά και σε όλα τα παραπάνω.

Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι:

 1. Η παροχή νέων ειδικευμένων γνώσεων και εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας και ενημέρωσης.
 2. Η μελέτη και ανάλυση των οικονομικών, αναπτυξιακών, τεχνικών, επενδυτικών, ευρωπαϊκών, εκπαιδευτικών, γεωργικών, διεθνών, επιστημονικών και άλλων θεμάτων, η εφαρμογή και η αξιοποίηση τους.
 3. Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων και σεμιναρίων καθώς και η συμμετοχή σε αυτά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 4. Η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τα κλαδικά και επαγγελματικά σωματεία, τους άλλους οργανισμούς - φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και η σύσταση κοινοπραξιών και άλλων εταιριών για τους ίδιους σκοπούς.
 5. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών και γενικά κάθε διαθέσιμου τρόπου ή μέσου προαγωγής των στόχων.
 6. Η ευρωπαϊκή συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και η εκμετάλλευση των προσφερόμενων κοινοτικών εργαλείων, μεθόδων και κονδυλίων.
 7. Η έκδοση Δελτίων και συγγραμμάτων ή μεταφράσεων αντίστοιχων ξενόγλωσσων.
 8. Η διαρκής επαφή των μελών του Σωματείου με τους πολίτες, η συγκρότηση ομάδων ενημέρωσης, μελετών και διαλόγου με αυτούς καθώς και με τους εκπροσώπους της Πολιτείας.

 

Σκοπός