... 

 

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ

Ιωάννης Σελιμάς

Περιβαλλοντολόγος - Μ.sc Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη
Σύμβουλος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Μεσολογγίου

 

Μας επνέει και ας οδηγεί ια Πολιτεία δηοκρατική και αποκεντρωένη, ια τοπική αυτοδιοίκηση ισχυρή, ανθρωποκεντρική, ε ανοιχτούς ορίζοντες, τόπος αναγέννησης ιας καινούριας προοδευτικής συλλογικότητας, βήα για να σταθούν οι Νέοι Πολίτες ατενίζοντας αλλιώς το Μέλλον της Πολιτικής. Για να κάνουε πράξη τις προσδοκίες της γενιάς ας, για να σχεδιάσουε τα όνειρα ε δύναη και ρεαλισό. Το στοίχηα της Νέας Πόλης είναι το στοίχηα του καθηερινού ανθρωπισού, της ανοιχτής κοινωνίας στη διαφορετικότητα και τις εξελίξεις, της συετοχής των πολιτών στην τοπική διακυβέρνηση, της βιώσιης ανάπτυξης που σέβεται το έλλον των επόενων γενεών, της δηιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.

Βιώσιμη Πόλη

Η δηιουργική διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων πορεί να ετεξελίξει τις πόλεις από αστικούς πυρήνες υποβάθισης του περιβάλλοντος σε χώρους αναζήτησης αειφόρων πρακτικών και λύσεων, ε στόχο την αναβάθιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η αισθητική, αρχιτεκτονική, πολεοδοική και περιβαλλοντική επανασχεδίαση πόλεων και οικισών εγκαινιάζει καινούριες ανθρώπινες σχέσεις, οικοδοεί πολιτισικές ταυτότητες ε έλλον στο παγκόσιο χωριό, δηιουργεί ια πόλη για τους πολίτες, σε εταιρική σχέση ε την ύπαιθρο και ισόρροπη σχέση ε τον περιαστικό χώρο. Η αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και η διατήρηση και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοιάς αποτελούν τις προϋποθέσεις για την Αρχιτεκτονική ιας Βιώσιης Πόλης.

Συμμετοχική Πόλη

Οι πόλεις είναι οι άνθρωποι τους. Οι πολίτες αποτελούν το σηαντικότερο κοινωνικό κεφάλαιο και η Νέα Γενιά την αιχή ιας Πόλης συετοχικής που επενδύει στους ανθρώπους της γιατί αυτοί είναι η δύναη της. Η συετοχή στην τοπική διακυβέρνηση προσδίδει στην πόλη την ικανότητα της αυτοανανέωσης και της αναδηιουργίας, κοινωνικοποιεί την πολιτική εξουσία, κάνει τις πόλεις χώρους αναζήτησης της καινοτοίας και αναζωογόνησης του δηόσιου πεδίου. Η ανάπτυξη και η εβάθυνση θεσών συετοχικής δηοκρατίας αποτελεί εγγύηση για την υπεράσπιση της ποιότητας ζωής. Η αναζήτηση ιας νέας θεσικής συγκρότησης που να ενεργοποιεί το κοινωνικό κεφάλαιο και να κινητοποιεί του Πολίτες αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Ανοιχτή Πόλη

Οι πόλεις αναδεικνύονται σε κόβους παγκόσιων και τοπικών δικτύων καθώς εξουσίες εταφέρονται διαρκώς από το εθνικό επίπεδο είτε σε υπερεθνικούς θεσούς είτε σε τοπικούς θεσούς. Η αναβάθιση του ρόλους τους τις καθιστά κέντρα πληθυσιακών, πληροφοριακών, πολιτιστικών, τεχνολογικών και επορικών ροών. Η ανοιχτή ή κλειστή τους υπόσταση καθορίζει σε εγάλο βαθό αν θα οδηγηθούν στην αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται ή θα εγκλωβιστούν σε ια αυτάρεσκη και φοβική αντίληψη στο εσωτερικό τους. Η ανοιχτή κοινωνία δηιουργεί νέους ορίζοντες στην πόλη, ε την δηιουργική ενσωάτωση των εταναστών, τον σεβασό στην διαφορετικότητα και την κοσοπολίτική οπτική που πορεί να οικοδοήσει ελλοντικά ια οικουενικότητα αρχών και αξιών.

Ανθρώπινη Πόλη

Χρειάζεται να υπερασπιστούε το δηόσιο χώρο, τον τόπο της συνάντησης, του διαλόγου, ακόα και της δηιουργικής διαφωνίας, γιατί αυτός είναι ο κοινός ας χώρος, η υπεραξία της συνύπαρξης ας. Να χτίσουε της σύγχρονη γειτονιά και να προωθήσουε σχεδιασένα ια νέα αντίληψη για τη δηιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Υπάρχει και ο άλλος δρόος της αλληλεγγύης και της συνοχής εκτός από αυτόν του ανταγωνισού και της σύγκρουσης. Να επνεύσουε, πρώτα ες τη δική ας γενιά, ια πολιτισική αλλαγή στο επίπεδο της καθηερινότητας, σφυρηλατώντας νέους κοινωνικούς δεσούς, ε αυτοσεβασό και αλληλοβοήθεια, ε τον εθελοντισό και την κοινωνική προσφορά. Χρειαζόαστε ια νέα στάση ζωής, η Αλλαγή ξεκινά πρώτα από εάς.

Ο Άλλος Δρόμος

Να γίνουε δηιουργικοί και υπεύθυνοι, να διεκδικούε τα δικαιώατα ας σαν πολίτες και να τηρούε τις υποχρεώσεις ας γιατί κι αυτές είναι προϋπόθεση για να ασκήσουν οι σπολίτες ας τα δικά τους δικαιώατα. Για διάφανη και αποτελεσατική εξυπηρέτηση από τις δηοτικές υπηρεσίες, για καθαρή πόλη, για ιδιωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, για ια αγορά που σέβεται τον πολίτη-καταναλωτή. Έτσι κερδίζουε την ποιοτική αναβάθιση της καθηερινότητας, διεκδικώντας παράλληλα από ένα σύγχρονο κράτος την παροχή των δηόσιων αγαθών σε υψηλά επίπεδα και τον σεβασό στα δικαιώατα του Πολίτη. Ο άλλος δρόος για την Ελλάδα και τη Νέα Γενιά είναι ο δρόος των υπεύθυνων και ενεργών πολιτών που ε την προσωπική τους στάση και την δηόσια δράση τους επεδώνουν αρχές και αξίες, ανοίγουν το δρόο της προόδου.

""