ΑΠΟΨΕΙΣ... 

 

Ανάγκη για αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων

Ιωάννη Κ. Καλαβρουζιώτη
Λέκτορα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρινίου)


Είναι γεγονός, ότι σήμερα βιώνουμε καθημερινά τις επιπτώσεις της ληστρικής εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος από τον ίδιο τον άνθρωπο και κυρίως από τις δράσεις του. Επιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τα πολύτιμα αγαθά που από αρχαιοτάτων χρόνων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ανθρώπινης δραστηριότητας στην Χώρα, όπως είναι οι εδαφικοί πόροι, το νερό, η βιοποικιλότητα.
Δεν χωρά αμφιβολία, ότι η περιβαλλοντική πολιτική, είναι ανάγκη στις μέρες μας να στοχεύει:
-στην αειφορική χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων
-στην διατήρηση της βιοποικιλότητας
-στην αποτελεσματική προστασία αλλά και στην διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί
-στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των εδαφών από την διάβρωση, την αλάτωση, την οξίνιση αλλά και την υπερεκμετάλλευση
-στην προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες με σκοπό την γνώση των εκπαιδευόμενων στα περιβαλλοντικά ζητήματα και όχι απλά και μόνον την ευαισθητοποιησή τους.
Σήμερα χωρίς να λησμονούμε στο συνολό τους τα διάσπαρτα τοπικά και περιφερειακά περιβαλλοντικά προβλήματα, μπορούμε να ισχυρισθούμε, ότι είναι ανάγκη να στραφεί η προσοχή των τοπικών κοινωνιών σε τρία σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα που αγγίζουν την σύγχρονη ανθρώπινη κοινωνία και έχουν να κάνουν με:
-την χωροθέτηση των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
-την προώθηση νέων τεχνολογικών μεθόδων στην διαχείριση των απορριμμάτων
-την διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων, καθώς επίσης και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών λυμάτων βιολογικών σταθμών
-την ορθή διαχείριση των εδαφικών πόρων με την εφαρμογή νέων καλλιεργητικών τεχνικών και συστημάτων στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας
Το σύγχρονο περιβαλλοντικό ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στα αστικά κέντρα, αλλά και στους μικρούς Δήμους και Κοινότητες θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων. Γεωλογικά, εδαφολογικά, υδρογεωλογικά, μετεωρολογικά στοιχεία είναι καθοριστικά στην απόφαση για την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας για την χωροθέτηση ενός ΧΥΤΑ., όπως επίσης και η βούληση των ίδιων των τοπικών κοινωνιών να αντιμετωπίσουν με την απαραίτητη συναίνεση το μέγα αυτό περιβαλλοντικό ζήτημα.
Από περιβαλλοντικής άποψης ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έργα αποκατάστασης και ανάπλασης των χώρων διάθεσης απορριμμάτων που στοχεύουν στην επανένταξη των χώρων στο φυσικό περιβάλλον με ενδιαφέρον στην αισθητική και στις δυνατότητες μελλοντικής χρησιμοποιησής τους τους.
Η ασφαλής επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων αλλά και των στερεών υποπροϊόντων που παράγονται κατά την διάρκεια της επεξεργασίας των λυμάτων στους Βιολογικούς Σταθμούς, θα πρέπει να αποτελεί πλέον ένα βασικό στοιχείο υδατικής πολιτικής για τις σύγχρονες τοπικές κοινωνίες και αυτό γιατί βοηθά στο να διατηρείται η περιβαλλοντική ποιότητα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συνδυασμός επαναχρησιμοποιησής τους σε αναδασώσεις προβληματικών περιοχών, γεγονός που επιτρέπει, αφ’ ενός την αντιμετώπιση του σημαντικού σύγχρονου προβλήματος της λειψυδρίας και ερημοποίησης, αλλά και την αποφυγή της πιθανής ρύπανσης των υδάτινων οικοσυστημάτων, που λειτουργούν ως οι τελικοί αποδέκτες των επεξεργασμένων λυμάτων Βιολογικών Σταθμών.
Η πολιτική για την προστασία των εδαφικών πόρων δεν θα πρέπει να αποτελεί ένα ξεχωριστό αντικείμενο αλλά να εντάσσεται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ενός χωροταξικού σχεδιασμού, όπου είναι αναγκαίο να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν λειτουργικές δράσεις, όπως αυτές της διαχείρισης των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, η προστασία του τοπίου και του περιβάλλοντος με την απαραίτητη και αναγκαία προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Τα προβλήματα των εδαφών σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να απομονώνονται από τα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά προβλήματα, που κύρια αφορούν τις δράσεις του ανθρώπινου παράγοντα.
Ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα απαιτείται στην κατασκευή των διαφόρων αναπτυξιακών έργων, που ενδεχόμενα να έχουν επιπτώσεις στα εδάφη και είναι αναγκαίο να δίδεται μεγίστη προσοχή αναφορικά με τους εδαφικούς πόρους στα σχέδια προέγκρισης χωροθέτησης αλλά και στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Είναι σαφές, ότι η ευθύνη όλων όσων διαμορφώνουν την περιβαλλοντική πολιτική στην Χώρα μας είναι μεγάλη. Το σημαντικό όμως είναι ότι στις μέρες μας οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες έχουν την δυνατότητα του λόγου αλλά και της εφαρμογής των όποιων περιβαλλοντικών προτάσεων ,γεγονός που σημαίνει, ότι μελημά τους θα πρέπει να είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των φυσικών πόρων σε κάθε περιοχή σε κάθε περιφέρεια και τελικά σε εθνικό επίπεδο. Οπωσδήποτε το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, προϋποθέτει όμως την σωστή ενημέρωση και πάνω απ’ όλα την συλλογικότητα στην προσπάθεια και στην δράση.

 

Πίσω στις "Απόψεις"