Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2005, Πάτρα
Αίθουσα Οργανισμού Λιμένα Πατρών